ศค.จชต. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                       วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมติรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 271 ราย และปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 275 ราย เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ต่อไป

Similar Posts