วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมเตรียมการสัมมนา จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้าน การบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570) ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 4 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี