ศค.จชต. ร่วมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้”

                      วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” ภูมิภาษา วิถีพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดผ่านระบบ ZOOM พร้อมมอบโอวาทแก่เยาวชนชายแดนใต้ และมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มีข้อสั่งการและมีมติที่ประชุมให้ ศอ.บต. ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม การเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นพื้นที่พหุสังคมวัฒนธรรมมีคนต่างเชื้อชาติและศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขจำเป็นจะต้องมีการใช้ภาษาที่หลากหลาย อาทิ ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับและอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้ง ทักษะทางภาษาเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่คนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจะสามารถเข้าสู่โลกการทำงานได้มากขึ้นและทำงานได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Similar Posts