ศค.จชต. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570) ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

                 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผอ.ศค.จชต. มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต.และบุคลากรกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570) ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 หน่วยงาน ได้แก่ สมช. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ศอ.บต. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประชาสัมพันธ์ กรมการปกครอง เป็นต้น

Similar Posts