ศค.จชต. ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านการศึกษา) เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่ปรึกษากรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านการศึกษา) และดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผอ.ศค.จชต. เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และรายงานผลสัมฤทธิ์การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 – 2
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 12 หน่วย จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมการปกครอง และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นำเสนอแผนการดำเนินงานและปฏิทินการดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 พร้อมทั้งหารือแผนการลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 3 – 4) ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts