ศค.จชต. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/12MyCDCGcQTa0nTR7vjcS2zN844XzAY8H?usp=sharing