กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอามาน บลูกาตูวอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์    ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) และสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี
โดยผู้บริหารและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. นายอาหามะซามีรี มูละ บาบอ
2. นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอยะรัง
3. นายมูฮัมมัดเปารี ลาเด๊ะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี
4. นายอาหามะ ลอเด็ง ผู้ช่วยบาบอ
ในการนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษาได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอามาน บลูกาตูวอ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานตามหลักทางศาสนารวมถึงการเรียนรู้เชิงลึกในการปฏิบัติศาสนกิจ การดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม และทักษะพื้นฐานที่จำเป็น นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเป็นแหล่งผลิตผู้รู้ทางศาสนา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติในสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งรับฟังประเด็นความคาดหวังและความต้องการในการจัดการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอามาน บลูกาตูวอ ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Similar Posts