วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน เนื่องด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ ใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้จัดทำแผนงานโครงการเข้าร่วมประชุมฯ จาก หน่วยงานส่วนกลางภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7/ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล/ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา/ หน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา/ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา/ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา