|

รับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ.2022-2023 ของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรโมร็อกโก (Moroccan Agency for International Cooperation : AMCI) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกให้แก่นักศึกษาจากประเทศไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022 – 2023 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี้
1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก
3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอาหรับ) ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก
4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ)ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือนในปีการศึกษา (ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิงหาคม) เมื่อเข้ารับการศึกษาและอาศัยอยู่
ในเมืองที่ตนกำลังศึกษาอยู่ ทุนการศึกษาจะได้รับเมื่อยังคงสภาพเป็นนักศึกษา อนึ่ง ผู้ได้รับทุนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกอาจได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการทำวิทยานิพนธ์โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก
5. ผู้ได้รับทุนจะได้รับประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในราชอาณาจักรโมร็อกโก
ในการนี้ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ผู้สนใจจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2554-morocco-30-5-2565fbclid=IwAR2HAArZGm-Om6TauVHEHczFuBYvnUiZgiTDkPGWn8Cq4xc_Wm9U0JOhjtI  หรือ โทร 02628 5646     ต่อ 117

Similar Posts