ศค.จชต. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส

            วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นผู้กล่าวรายงาน
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศค.จชต. ได้นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ขับเคลื่อนงาน จากข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้
โดยได้รับความร่วมมือบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำศาสนา , ผู้นำชุมชน , หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน , ผู้ปกครอง ร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี และในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ในทุกสังกัด ของจังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Similar Posts