วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานการบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ที่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมฯ และดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ที่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้งนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา พร้อมด้วย ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิกุลทองสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา