ศค.จชต. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

              วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศค.จชต. ได้นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ขับเคลื่อนงาน จากข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้
โดยได้รับความร่วมมือบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำศาสนา , ผู้นำชุมชน , หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน , ผู้ปกครอง ร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี และในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
ท่านผู้บริหาร และผู้แทนสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อ
การสื่อสารในทุกสังกัดของจังหวัดสงขลาดังนี้
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
3. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
และมีผู้แทนหน่วยงาน ดังนี้
1. กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
2. หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา
3. หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

Similar Posts