ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ “เสริมศักยภาพการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาเนาะรู โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ
การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย รัศมีดารา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และนางสาวสุประวีณ์ มาโยง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้