ศค.จชต. ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประเด็นการฝึกอบรมวิชาชีพและเพิ่มทักษะฝีมือ) ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา เป็นประธาน และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. ร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้
1. การส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19)
2. การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การขับเคลื่อนงานบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และโรงเรียนของรัฐ
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ ศค.จชต. ได้รับเกียรติจาก นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 18 แห่ง สำนักงาน กศน. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยเฉพาะกิจ และผู้แทนภาคธุรกิจ/ภาคประชาชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล
โดย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 1 ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนกิจกรรมในประเด็นการฝึกอบรมวิชาชีพและเพิ่มทักษะฝีมือของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ระดมความคิดเห็นและสะท้อนผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมและการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงแรงงาน/กระทรวงกลาโหม/ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ) และหารือแนวทางการยกระดับการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสมัครทำงานทั้งในและต่างประเทศ

Similar Posts