วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมติดตามผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผู้มีสิทธิขอรับทุนฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นขอรับทุนฯ ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 266 ราย ซึ่งผู้มีสิทธิขอรับทุนฯ ดังกล่าว เป็นผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประธานการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนิน การติดตามเร่งรัดการยื่นเอกสารขอรับทุนฯ และตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิขอรับทุนฯ ไปยังสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแจ้งข้อมูลกลับมายังศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป