วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามให้คำแนะนำคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านการพัฒนาในระดับจังหวัด ของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ผ่านสภาสันติสุขตำบล ณ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจสงขลา โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ พลตรีเฉลิมพล จินารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหัวหน้าคณะติดตามฯ มีผู้แทนของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ศอ.บต. ศค.จชต. ร่วมคณะติดตาม จากการสรุปรายงานผลของหน่วยเฉพาะกิจและ ศปก.อำเภอ มี 1 ใน 6 ภารกิจของสภาสันติสุขตำบล คือ ภารกิจด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีการดำเนินการร่วมกันในระดับตำบล