วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสว่างพงษ์ สมมาตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายณัฐกฤช สิทธิ์โอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมฯ และนางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่เลขานุการฯ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนิน งานและร่วมแก้ไขปัญหา โดยมีส่วนราชการที่ได้รับจ่ายลงทุน และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือมีงวดงานที่เกินกำหนด จำนวน 32 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมหาดวาสุกรี อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี