ศค.จชต. ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 4 ประเภท คือ
1. รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
2. สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนร่วม (Effective Change)
3. ผูันำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged CitiZen)
4. ร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)

Similar Posts