|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 6 และปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 11

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้     ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 6 จำนวน 432 ราย และปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 11 จำนวน 1 ราย    สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1IO3K2FeLCxfOisw3M-1JXUeqhdOze_us?usp=sharing 

Similar Posts