ศค.จชต.จัดกิจกรรม อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี

                            วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา แนะนำสถานที่สำคัญของท้องถิ่น ร่วมกันปลูกฝังความรัก ความภูมิใจ และความหวงแหนในความเป็นพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่น การสร้างจิตสำนึกการรักบ้านเกิดการมีจิตอาสาในการทำนุบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านการบรรยายกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ สืบสาน รักษา หลักการทรงงาน ร.10 (จิตอาสาพระราชทาน) เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำในการทำจิตอาสา เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งทำให้เยาวชนได้เกิดความรัก ความภูมิใจ และความหวงแหนในความเป็นพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือบ้านเกิดของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตอาสาในการทำนุบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการ อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และเจตคติที่ดีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และสถานศึกษาในพื้นที่ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 100 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติวิทยากรจากกำนัน ตำบลทรายขาว ผู้นำศาสนา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปัตตานี (จิตอาสาพระราชทาน 904) และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ มัสยิด 300 ปี (มัสยิดนัจมุดดิน) และวัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Similar Posts