วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีก) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ชี.เอส.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมี นายนายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน การลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเด็นสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้