ศค.จชต. จัดกิจกรรม การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศฯ

           วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ข้อมูลที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ และสร้างการรับรู้ในเรื่องการดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ และช่องทางการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ รวมทั้ง การสนับสนุนข้อมูลการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ภายหลังจากนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ และเพื่อให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำเนินชีวิตร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข สามารถกลับมาพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในการอบรมซึ่งเป็นการอบรมทั้งแบบ ในสถานที่อบรมและแบบออนไลน์ ได้แก่ Mr. Agus Cahyono Rasyid กงสุลฝ่ายสังคมวัฒนธรรมใหญ่ สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ผู้แทนกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพต่าง ๆ ผู้แทนศูนย์ประสานงานทุนอินโดนีเซีย ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตัวแทนนักศึกษาศิษย์เก่าจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งวิทยากรทุกท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 265 คน ในการนี้ ผู้อำนวยการ ศค.จชต. ได้พบปะ และพูดคุยกับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

Similar Posts