ศค.จชต. ร่วมติดตามกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)

            วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ดร. วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นผู้แทน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต ดุลยรักษ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) และนางมนฑกาน อรรคสงเคราะห์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ได้รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในห้วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2565 และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครูจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหัวข้อกิจกรรมประกอบด้วย การหาขนาดของความเร็วเฉลี่ยและขนาดของความเร็วขณะหนึ่ง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี การชนของวัตถุในหนึ่งมิติ การดีดตัวแยกจากกันของวัตถุในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การใช้และรักษากล้องจุลทฺรรศน์ การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การศึกษาพลาสโมไลชีสในเซลล์พืช   ไขความลับ ดีเอ็นเอ การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี การเตรียมสารเคมี
การทดลองเคมี 1 และการทดลองทางเคมี 2

Similar Posts