ศค.จชต.ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

                  เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการ ศค.จชต. มอบหมายให้ นางสาวจินตนา อินทสระ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในสถานศึกษา จำนวน 4 สถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ศค.จชต. เป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ และกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและครอบครัว ในการส่งมอบวุฒิบัตรโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานศึกษา รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนในสังคม และเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นที่สถานศึกษา เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริงต่อไป

Similar Posts