ศค.จชต. ตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล

                  ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะติดตามฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งการติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในครั้งนี้ มีผู้แทนจากอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ศธภ.7 ศธจ.ยะลา ศธจ.นราธิวาส สพป.นธ.1 สพป.นธ.2 กศน.จ.นราธิวาส และสช.จ.ยะลา ร่วมเป็นคณะติดตามฯ โดยได้ลงติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านยาบี โรงเรียนบ้านศรีพงัน จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านโกตาบารู และโรงเรียนศรัทธาวิทยานุสรณ์ จังหวัดยะลา

Similar Posts