กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประเด็นการฝึกอบรมวิชาชีพและเพิ่มทักษะฝีมือ)

                  วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่ปรึกษากรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา พร้อมด้วย ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประเด็นการฝึกอบรมวิชาชีพและเพิ่มทักษะฝีมือ) โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารวิทยาลัย 18 แห่ง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) ได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง ในประเด็นความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการเรียนการสอนพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ประจำอำเภอห่างไกล กิจกรรมจัดการสอนแบบคู่ขนาน (สอนอาชีพควบคู่กับเรียนศาสนา) รวมทั้งการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สถานศึกษาปอเนาะ และแนวทางการยกระดับการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสมัครทำงานทั้งในและต่างประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

​ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารวิทยาลัย 18 แห่ง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบในประเด็นด้านต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละสถานศึกษาในห้วงที่ผ่านมาเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป

Similar Posts