เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเครือข่าย “สมาร์ทเทคโนฟาร์ม” เพื่อส่งเสริม ผลักดันการสร้างอาชีพเพื่อการมีงานทำและสร้างรายได้ โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยวางแผนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนที่ครบวงจรในการเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เยาวชนและประชาชน ตลอดจนการเป็นหน่วยตรวจสอบ ทั้งนี้ พล.ต. คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี ได้มอบหมายให้ พ.อ. กฤศณัฏฐ์ จันทร รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี (2) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ กลุ่มผู้บริหาร THE MALL GROUP, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นักธุรกิจเพื่อสังคม, สื่อมวลชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จชต. และบุคลากรของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนด้านการตลาด และเปิดโอกาสให้สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ เป็นที่ยอมรับจากภาคเอกชนสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและต่อยอดทางธุรกิจตอบโจทย์ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ผลิตและจำหน่ายให้กับตลาดโดยตรง ผลการประชุมหารือ ผู้บริหาร THE MALL GROUP รู้สึกประทับใจในผลผลิตดีๆ ที่มีอยู่ในชายแดนใต้ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการผลักดัน ต่อยอดให้เป็นสินค้าฮาลาลที่สามารถจำหน่ายได้อย่างยั่งยืนต่อไป