ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายดนัย มู่สา อนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกลั่นกรอง (ร่าง) แผนฯ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน
ซึ่ง ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานการศึกษา ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง สภาพท้องถิ่น และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอันส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ดี กินดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่ และ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) และอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำนโยบายเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ นำโดย นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย ผู้แทน สพฐ. สช. กศน. สอศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา                                ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในวิถีโลกยุคใหม่                                                                                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม                       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา