ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พศ. 2566 – 2570) ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย บุคลากร ศค.จชต. ได้เข้าร่วมกลุ่มการสัมมนาเพื่อพิจารณาโครงการสำคัญ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ ของแผนงานด้านการพัฒนา ได้แก่ แผนงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ และแผนงานพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน