ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 88 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Iniue9q4ZODqAzzlIeGZhWpbQmvh2ogQ?usp=sharing