วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นางสาวอิบตีซัม อิแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภัทรณดา เผือกผ่อง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของส่วนราชการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มิติด้านการพัฒนา ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 38 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งได้รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 มิติด้านการพัฒนา ในแผนงานที่รับผิดชอบ 2 แผนงานได้แก่แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และแผนงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ