ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วาทิต     มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำกระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ส่งเสริม สอดแทรกให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ทั้งนี้ มีบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการฝึกอบรมฯ จาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนทั้งสิ้น 88 คน