ศค.จชต.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

            วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบาย พบปะ และให้ขวัญกำลังใจ แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม zoom Cloud ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 3 โรงแรม บี พี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จชต. และทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมฯ

Similar Posts