ศค.จชต. คัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม 2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้คณะทำงานคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะฯ ดำเนินการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย) ซึ่งในปีนี้มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 ศูนย์ และมีสถาบันศึกษาปอเนาะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำนวน 25 แห่ง

Similar Posts