ศค.จชต. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศปบ.จชต.

          ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศปบ.จชต. ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมทั้ง ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและเสริมสร้างทักษะให้มีความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทการพัฒนาเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งองค์กรสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ นำไปสู่องค์กรแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา สำนักงานศาลปกครองสงขลา และสำนักงานคลังเขต 9 มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Similar Posts