วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษและมอบนโยบายให้กับบุคลากร ศค.จชต.

             วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศปบ.จชต. ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ที่สอดคล้องกับภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Similar Posts