ศค.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแคนภาคใต้

              วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแคนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้า 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาในเขตพัฒนพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และข้อมูลสำคัญ เพื่อประกอบการขับเคลื่อนงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมด 12 ประเด็น คือ
1. ข้อมูลการศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นทุกสังกัด
(สพฐ. สช. (ตาดีกาและสถานศึกษา)
3. ข้อมูลสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
4. ข้อมูลศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
5. ข้อมูลความต้องการของตลาดงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคได้และจังหวัดใกล้เคียง
6.ข้อมูลการสร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในจังหวัดชายแคนภาคใต้
7. ข้อมูลสถานศึกษานำร่องพื้นนที่นวัตกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
8.ข้อมูลโอกาสทางการศึกษา (ข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และข้อมูลพาน้องกลับมาเรียน)
9. ข้อมูลความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกมิติ
10. ข้อมูลนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
11. ข้อมูลประชาชนที่กลับจากต่างประเทศและไม่มีงาน
12. ข้อมูลสถานศึกษาเป้าหมาย
โดยมีบุคลากรกลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานศึกษธิการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม

Similar Posts