ศค.จชต. ร่วมจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปี จังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2565

           วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นางสาวซูไฮลา สาแล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. ร่วมจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปี จังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้นำผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดนิทรรศการด้านอาชีพ หลักสูตรการทำเบเกอรี่ เพื่อสาธิตการทำเบเกอรี่พร้อมจำหน่ายในงาน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมจัดนิทรรศการ สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดการพึ่งพาตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะการทำเบเกอรี่ให้กับผู้ที่สนใจได้อีกด้วย

Similar Posts