ศค.จชต. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2565

            วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ที่ประชุมมีมติรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,071 ราย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 ราย จำนวนทั้งสิ้น 1,088 ราย เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ต่อไป

Similar Posts