ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 283 ราย
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1TmA5DkVLmwHj7UFCS9TEJOy9V-cPHqhC?usp=sharing