ศค.จชต.ร่วมประชุมหารืองานด้านศาสนาและพหุวัฒนธรรม

          วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรินทร์ ปิริยะ และนางสาวกาญจนา พรัดขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้เข้าร่วมในฐานะผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมหารืองานด้านศาสนาและพหุวัฒนธรรม ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเชิญหน่วยงานเจ้าภาพร่วม ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเครือข่ายชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมการจัดทำรายละเอียดงานด้านศาสนา และพหุวัฒนธรรมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย การปฏิสังขรณ์วัด อายุเกิน 100 ปี ในจังหวัดขายแดนภาคใต้ที่ชำรุดทรุดโทรมจำนวนมาก การส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านภาษา เครื่องแต่งกาย อาหาร และปฏิทินประเพณีวัฒนธรรมประจำปี และการปฏิสังขรณ์มัสยิด 300 ปี ตะโละมาเนาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Similar Posts