ศค.จชต. ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพรามันติดตามโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพรามัน โดยนายประมุข กออวยชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน มอบหมายให้ นายมาริส บีฮิง รองผู้อำนวยการและคณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมติดตาม การลงพื้นที่ในการติดตามโครงการดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันศึกษาปอเนาะพาตะหีสลามีย์ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกรุอาน และสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมะรีฟ ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Similar Posts