ศค.จชต.ลงพื้นที่ติดตาม โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

      ศค.จชต.ลงพื้นที่ติดตาม โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2565 ศค.จชต.ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวซูไฮลา สาแล นักวิชาการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ ศค.จชต.ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวหลังสิ้นสุดโครงการในระยะ 12 เดือน
ทั้งนี้การดำเนินการลงพื้นที่ติดตามได้จัดเก็บข้อมูลการฝึกทักษะอาชีพของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและหลักสูตรการทำเบเกอรี่ เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลดำเนินการสรุปผลและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

Similar Posts