ศค.จชต. ร่วมบรรยาย”การนำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2566 – 2570 สู่การปฏิบัติ และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ

          ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมบรรยาย”การนำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2566 – 2570 สู่การปฏิบัติ และกระบวนการจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านการศึกษา” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2567 – 2670 พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Similar Posts