วันที่ 5 กันยายน 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา (นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ) ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีแบบร่วมมือและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยกลไกการศึกษาจะดำเนินการผ่านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพใน จชต. โดยเน้นการเรียนการสอนและพัฒนาผ่านศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ประจำอำเภอห่างไกล รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สถานศึกษาปอเนาะ เพื่อเพิ่มทักษะการมีงานทำ โดย พ.อ. กฤศณัฏฐ์ จันทร รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี (2) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอยะรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี บ้านบาซาเอ หมู่ 2 ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้ร่วมประชุมหารือประกอบด้วย นายอำเภอยะรัง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ผบ.หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 4 สนภ. 4 ประมงอำเภอ รอง ผบ. หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 20 นายก อบต.ปิตูมุดี กำนันตำบลปิตูมุดี ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคประชาชน