|

ประกาศรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แจ้งความประสงค์และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

           ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอประกาศรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แจ้งความประสงค์และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 107 คน (บัญชีรายชื่อดังแนบ) โดยเริ่มรับลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว พร้อมทั้งดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ https://drive.google.com/drive/folders/16w4aJQxGYk-FIYsdPKr-4C2eeaGet9EO?fbclid=IwAR3NOSYFwwpZpzD92d5mRAlhC8qa1S6YOgc3Y0_iOMfKVTW8XTJfriqx7K4    รายชื่อผู้ประสานงาน
นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ หมายเลขโทรศัพท์ 06 2204 2041
นายภาคภูมิ อินทรสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08 3654 4561
นายหาซัน มะสาเมาะ หมายเลขโทรศัพท์ 08 7397 7224

Similar Posts