|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8 และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8 จำนวน 49 ราย จำนวนเงิน 532,000 บาท และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 506 ราย จำนวนเงิน 4,583,000 บาท  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11fgbXyrrjgccu0FkEorZTonoyMprt0xD?usp=sharing

Similar Posts