ศค.จชต.ร่วมงาน Pattani Education Sandbox : Open House 2022 “

          วันที่ 9 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมงาน Pattani Education Sandbox : Open House 2022 “การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้” และสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานี ที่ห้องน้ำพราวโรงแรมซี เอส ปัตตานี
โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หอการค้าจังหวัดปัตตานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีทั้ง 32 โรงเรียน ผนึกกำลังร่วมกันในการจัดงาน Pattani Education Sandbox : Open House 2022 โดยมี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวกล่าวต้อนรับ ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงานศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

Similar Posts