ศค.จชต.ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ให้การช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ได้สร้างการรับรู้เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินการขอรับทุนฯ ให้แก่สถานศึกษาได้รับทราบและร่วมกันดูแลให้การช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

Similar Posts