วันที่ 12 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
การสัมมนาประเด็น “สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่มีผลการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 95 คน ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนและผู้แทน จำนวน 14 แห่ง ผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษา จำนวน 16 แห่ง
โดยมีการนำเสนอผลการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ได้แก่
1.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตายุลอิสลาม อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
2.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุดดีน (บ้านล่องควน)
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
3.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุลอัฏฟาล อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
4.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรอีมาน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แนวทางการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษา และให้เยาวชน ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ดำรงชีวิตถูกต้องตามหลักศาสนา มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ไม่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ไม่หวังดี เกิดความมั่นคง รวมถึงความปลอดภัยในอนาคต ต่อไป